Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz  >  Paleontologické lokality  >  Morava a Slezsko  >  Karbon  >  Jesenický kulm

Czech Paleontological society  PALEO 2014:17

 

 

Paleontologické lokality:

Velká Polom - Křídlový důl západ

Martin Pavela *

 

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR  

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Hradec-Kyjovice Formation, Velká Polom - Křídlový důl západ

 

velkapolom-kridlovydul-2013-08-10-0002.jpg

 

Evidenční číslo lokality: 087-A 

Zkratky pro jednotlivá místa: VP

Jiné názvy lokality: nejsou

Evidence ložisek ČGS: není evidováno

 

 

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Ostrava-město

Katastální území: Velká Polom (778591)

Parcelní číslo: 1610 - majitel Ředitelství silnic a dálnic ČR. / pozemek určený k plnění funkcí lesa

GPS: 49.8757019°N, 18.0885308°E 

Zobrazení lokality v mapě:

Mapa

 

 

Historický letecký snímek:

Připravujeme

 

 

Stáří: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / svrchní visé - oddíl C / goniatitová zóna ... Zhruba .. mil.let.

Geologická jednotka: Český masiv / Moravosilezikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / kyjovické vrstvy / polomský obzor.

Popis lokality: Systém výkopů a zářezů, vzniklých při výstavbě nové části rychlostní komunikace I/11 v úseku SSZ od obce Velká Polom. Zhruba od října 2014 je lokalita nepřístupná - viz. odstavec Omezení vstupu níže.

Horniny: Zpevněné sedimenty - slepence, droby, prachovce, prachovité břidlice a jílovité břidlice. Nejbohatší fosiliferní poloha místa VP-1 je mocná zhruba 25cm a je tvořena velmi pevnou jílovitou břidlicí, která v obou směrech přechází do prachovité břidlice. Břidlice jsou většinou nedokonale zbřidličnatělé / štěpné, s nerovnými vrstevními plochami, mají šedo-rezavé zbarvení a deskovitou až roubíkovitou odlučnost. Na vrstevních plochách jsou hojné drobné růžice krystalů sádrovce, vzniklé pravděpodobně druhotným rozkladem kyzů. Nepřeměněné však nebyly zjištěny. Fosiliferní polohy jsou nejvíce podobné těm z lokality Jerlochovice - Autokemp v kyjovických vrstvách (výrazně starší jerlochovický horizont) nebo  Nemojany - Blatická dolina v drahanském kulmu (myslejovickém souvrství).

Omezení vstupu: Odkryvy, ve kterých byly sbírány fosílie, jsou dnes nepřístupné. Všechny zářezy / svahy / výkopy byly před položením vozovky sanovány - zakryty gabiony (hrubou kamennou drtí v kovových klecích), zality betonem, zasypány zeminou nebo jsou dnes pod vozovkou. Vzhledem k charateru komunikace - čtyřproudá silnice první třídy - je další výzkum a sběr fosílií na dlouhou dobu nereálný.

Poznámky: Bohatá paleontologická lokalita, která nemá v jesenickém kulmu obdoby. Specifická je kombinace mezi složením fauny a charakterem horniny, kterou tvoří nejbohatší fosiliferní poloha. Typová lokalita polomského obzoru.

Lokalita byla součástí projektu paleontologického výzkumu výstavby nové části komunikace I/11 s názvem Lhota - Hrabyně - Velká Polom, který probíhal od června 2010 do září 2014. Během projektu byly dále definovány a řádně prozkoumány tyto nové paleontologické lokality: Lhota - Na Žlabech východ, Lhota - Na Žlabech západ, Hrabyně - Podhůří, Hrabyně - Nad Valchou východ, Hrabyně - Nad Valchou západ, Hrabyně - U Sádku, Hrabyně - Kopanina, Hrabyně - Hrabyňka, Velká Polom - Křídlový důl východ, Velká Polom vrchovina a Velká Polom - Dolní Kobylí. Více o výstavbě komunikace I/11 v letáku ŘSD zde

 

 

Nejdůležitější místa na lokalitě:

velkapolom-kridlovydul-2013-08-09-0017.jpg VP-1: nejbohatší polohy lokality nad a na úrovni vozovky / mostu I/11 těsně před začátkem mostu. Pevné, šedo-rezavé deskovitě až roubíkovitě rozpadavé jílovité a prachovité břidlice a prachovce, většinou s nerovnými vrstevními polochami.

  

 

 

 

 

 

 

velkapolom-kridlovydul-2013-06-02-0076.jpg VP-2: zářez pod úrovní vozovky silnice I/11, směrem do údolí potoka. Dnes pod mostem. Měkké jílovce a jílovité břidlice. Polohy obsahují menší množství většinou hůře zachovalých fosílií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosílie: 

Připravujeme

 

Vyjímečné nálezy:

Připravujeme

 

Nalezené taxony:

Seznam připravujeme

Jedná se o novou paleontologickou lokalitu. První taxony jsou z lokality uvedeny až zde.

K .. je zde z lokality publikováno .. taxonů (.. t.fauny, .. t.flóry, .. t.ichnofosílií).


 

SCYPHOZOA:

 

 

AMMONOIDEA:

 

(+ mnoho dalších zatím nezpracovaných nálezů)

 

NAUTILOIDEA:

 

(+ mnoho dalších zatím nezpracovaných nálezů)

 

BIVALVIA:

 

 

GASTROPODA:

 

 

HYOLITHA:

 

 

ANNELIDA:

 

 

POLYPLACOPHORA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

COLEOLIDAE:

 

 

BRACHIOPODA:

 

 

TRILOBITA:

 

 

PHYLLOCARIDA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

CRINOIDEA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

BRYOZOA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

CHORDATA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

PLANTAE:

 

 

ICHNOFOSSILS:

 

(+ mnoho dalších zatím nezpracovaných nálezů)

 

 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Nové nálezy (od roku 1994) - z lokality poprvé popsány zde

 

Datum vložení do seznamu:

(1) Připravujeme

 

Doplňující informace:

(N)  Nově stanovený taxon

(C)  Taxon poprvé z ČR popsán zde

(Z)  Prozatím nezpracované nálezy - později bude určení upřesněno

  

 

Citovaná literatura:

Kumpera O. (1983): Geologie spodního karbonu jesenického bloku. Ústřední ústav geologický, Praha, 172 s..

Patteisky K. (1929): Die Geologie und Fossilführung der Mährisch-schlesischen Dachschiefer und Grauwackenformation. Naturwissenschlaufingen Verein in Troppau, 354 s..

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf]

  

 

Další literatura:

 

 

Text © Martin Pavela 15.11.2014

Aktualizováno:

 

 

Citace:

Pavela M. (2014): Paleontologické lokality: Velká Polom - Křídlový důl západ. - PALEO 2014:17

[http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--velka-polom---kridlovy-dul-zapad.html]

   

 

Poděkování:

Děkujeme zástupcům společností Skanska a.s. a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. za kladný přístup k našim paleontologickým výzkumům.

 

 

Fotogalerie:

  Připravujeme

 

   

Videa:

 

 

 

Stručné aktuality: